ഇതാണ് ലോകം – മംഗളം

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി
സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ” ഇതാണ് ലോകം ” മംഗളം ചാനലിൽ
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 8:30നു
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 5നു
ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12:30നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *