തിരിച്ചറിവ് – കൗമുദി ടിവി

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി
സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ” തിരിച്ചറിവ് ” കൗമുദി ചാനലിൽ
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 9:35 മുതൽ 10 മണി വരെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *