പാഥേയം – ഏഷ്യാനെറ്റ്

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി
സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന “പാഥേയം “ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ
വൈകുനേരം 6:45 മുതൽ 7 മണി വരെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *