സൗഹൃദങ്ങള്‍ക്കൊരു പുതിയ മുഖം

പുതിയതലമുറ അതായതു ന്യൂജന്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന ന്യൂജനറേഷന്റെ കാലത്ത് സൗഹൃദത്തിനുള്ള വ്യാഖാനംതന്നെ ന്യൂജന്‍ സ്റ്റൈലില്‍ തന്നെവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു വാട്ട്സ്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്യുറ്ററും അതുപോലുള്ള ന്യുജന്‍ മാധ്യമങ്ങല്‍ സാമൂഹ്യ

Read more