തിരിച്ചറിവ് – കൗമുദി ടിവി

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ” തിരിച്ചറിവ് ” കൗമുദി ചാനലിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി 9:35 മുതൽ 10 മണി

Read more

ഇതാണ് ലോകം – മംഗളം

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ” ഇതാണ് ലോകം ” മംഗളം ചാനലിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി 8:30നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ

Read more

പാഥേയം – ഏഷ്യാനെറ്റ്

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന “പാഥേയം “ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ വൈകുനേരം 6:45 മുതൽ 7 മണി വരെ

Read more

പാഥേയം – ഏഷ്യാനെറ്റ്

ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന “പാഥേയം “ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ വൈകുനേരം 6:45 മുതൽ 7 മണി വരെ

Read more